Legalism

Sermon Notes: http://dbmedia.s3.amazonaws.com/sermon-notes/SN%202017-07-16.pdf