Joy in Discontentment

Sermon Notes: https://dbmedia.s3.amazonaws.com/sermon-notes/2020/SN_2020-08-30.pdf