Joy in Discontentment 2
Scott (and Karen) Fameli

Sermon Notes: https://dbmedia.s3.amazonaws.com/sermon-notes/2020/SN_2020-09-06.pdf