Fully Devoted

Sermon Notes: http://dbmedia.s3.amazonaws.com/sermon-notes/SN%202017-06-04.pdf